İdari Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 • Açıktan ve naklen atanan personelin atama işlemleri,
 • Kadro ihdası, serbest bırakma ve kadro değişikliklerinin takibi ve kadro izin işlemlerinin yapılması.
 • Atanan Personelin SGK girişlerinin yapılması ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Kadro Uygulama sistemine kadro durumlarının girilmesi.
 • Sözleşmeli Personel (4/B) kadro tahsisi için Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı ile yazışmaların yapılması.
 • İdari Personelle ilgili kurum içi ve dışı yazışmaların yapılması.
 • Üst öğrenimi tamamlayan personelin intibak işlemleri.
 • Talep eden idari personele, görev yeri belgesi, hizmet belgesi ve pasaport belgesi düzenlenmesi.
 • Üçer aylık periyotlar halinde kadro durumlarının Maliye Bakanlığı Mali ve Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü e-bütçe sistemine dolu- boş kadro durumlarının girilmesi.
 • Aylık kademe-derece terfi işlemleri.
 • Yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme onaylarının alınması.
 • 5378 sayılı Özürlüler Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri.
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu kapsamında yapılan atamalar işlemleri.
 • Sendika işlemleri.
 • Aday memurların atama işlemleri.
 • Yıllık Faaliyet Raporunun hazırlanması.

Akademik Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 • Akademik personelin kadro kullanma izni alınması, ilan, atama, tayin, terfi ve intibak işlemleri.
 • Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili işlemler.
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi gereğince dekan ataması yapmak.
 • 2547 sayılı kanun’nun 38.maddesi gereğince görevlendirmeler yapmak.
 • 2547 sayılı kanu’nun 34.maddesi gereğince yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırma.
 • 2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca yurtiçinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri ile ilgili işlemler
 • Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler
 • Akademik Personel Bilgilerinin YÖKSİS ve Devlet Personel Başkanlığı e-Uygulama sistemine girilmesi.
 • 1416 Sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yurtdışında lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları ile ilgili işlemlerin yapılması.
 • 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca kısa ve uzun süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerle ilgili işlemler
 • 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri ve Öğretim Üyesi görevlendirilmeleri ile ilgili yapılan işlemler.
 • 2547 Yükseköğretim Kanunu’nun 40/b. maddesi gereğince görevlendirme yapmak.
 • Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili yapılan işlemler
 • Aylık terfi işlemleri.
 • Akademik ilan ve başvurularla ilgili işlemler
 • Kadro ihdası ve kadro değişiklikleri ile ilgili işlemler.
 • Kurumdan ayrılan personele kadro boşaltma onayı düzenlemek.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen duyuruların ilgili birimlere iletilmesi
 • SGK ile ilgili işlemler
 • Kadro derece değişiklikliği ile ilgili işlemler.
 • Yönetim ve Senatoda görüşülecek evrakların hazırlanması.
 • Akademik personelle ilgili tüm yazışmaların yapılması.

Özlük ve Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 • Aday memurların alınması, eğitimi ve atanması ile ilgili işlemler.
 • Personelin hizmetiçi eğitim programlarının planlanması, hazırlanması ve eğitimlerin uygulanmasının takibi.
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili işlemlerin yapılması.
 • Kurum içi ve kurum dışı istenilen tüm istatistiki veriler ile ilgili yazışmalar ve işlemler.
 • Her ayın sonunda kadrolarla ilgili Yöke aylık icmal göndermek
 • Naklen gelen personelin özlük dosyalarının teslim alınması.
 • Naklen ve açıktan atanan personele özlük dosyası oluşturularak hizmet bilgilerinin girilmesi.
 • Personelin Özlük Dosyası ile ilgili işlemler.
 • Personelin Mal Bildirim Beyannamesi ile ilgili işlemler.
 • Personel kimlik kartı işlemleri.
 • Hizmet belgesi hazırlanması.
 • Sicil özetlerinin hazırlanması.
 • Personelin askerlik ile ilgili işlemleri.
 • Personelin (mazeret, yıllık, yurt dışı,ücretsiz, sağlık, doğum vb.) izin işlemleri.
 • Personelin emeklilik, istifa vb durumlarla ayrılmasında yapılan onay işlemleri.

Maaş ve Tahakkuk Birimi:

 • Üniversitemizde görev yapan tüm idari personelin ve Rektörlük kadrosunda bulunan okutman ve uzmanların maaş işlemleri,
 • Başkanlığımız tarafından gönderilen terfi, aile durum beyannamesi, göreve başlama, görevden ayrılma, kadro unvan değişikliği, onay, ceza ve rapor kesintilerinin maaş programına işlenmesi,
 • İşlenen bilgilerin tahakkuklarının yapılarak çıktı alınması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilmesi,
 • İlgili personele ait sosyal yardımların (aile, doğum, çocuk, ölüm yardımları) ödenmesi,
 • Sendika üyesi olan personelden her ay kesilen sendika aidatı bedellerinin bir liste ile ilgili sendikalara bildirilmesi,
 • Ücretsiz izne ayrılma, askere sevk, istifa ve yurt dışı görevlendirilmesi gibi nedenlerle önceden tahakkuk eden ve peşin ödenmiş olan fazla ödemelerden dolayı borçlandırma işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Ödeme emri belgelerinin Harcama Yönetim Sistemine girişinin yapılması,
 • Yıllık Fiili Hizmet Süresi Zamlarının tahakkukunun yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Kesenek Bilgi Sistemi internet sayfasına girişinin yapılmasını sağlamak,
 • Emekli keseneklerinin SGK sistemine girişinin yapılması,
 • Daire Başkanlığımızın yıllık bütçesinin hazırlanması,
 • Daire başkanlığımız satın alma işlemlerinin yapılması,
 • Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak