İdari ve Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünün Görevleri:

• Açıktan ve naklen atanan personele ilgili işlemler,
• Mali hizmetler uzman yardımcısı ile ilgili işlemler,
• Naklen giden veya istifa eden personel ile ilgili işlemler,
• Kadro ihdası, serbest bırakma ve kadro değişikliklerinin takibi ve kadro izinleri ile ilgili işlemler,
• Kurumlar arası nakille ilgili işlemler,
• Atanan personelin SGK girişlerinin yapılması ile ilgili işlemler,
• Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı kadro uygulama sistemine kadro durumlarının girilmesi ile ilgili işlemler,
• YOKSİS Sivil Savunma Sistemine istenilen bilgilerin girilmesi ile ilgili işlemler,
• Her ayın sonunda kadrolarla ilgili YÖK'e aylık icmal gönderilmesi ile ilgili işlemler,
• HİTAP sistemine hizmet bilgilerinin girilmesi ile ilgili işlemler,
• İdari Personelin askerlik ile ilgili işlemleri,
• İdari personelle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması ile ilgili işlemler,
• İdari personelin kurum içi 13/b-4 görevlendirilmesi ile ilgili işlemler,
• Kurumdan ayrılan personele kadro boşaltma onayı düzenlemesi ile ilgili işlemeler,
• Üçer aylık periyotlar hâlinde kadro durumlarının Maliye Bakanlığı Mali ve Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü e-bütçe sistemine dolu-boş kadro durumlarının girilmesiyle ilgili işlemler,
• Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme onayları ile ilgili işlemler,
• 5378 sayılı Özürlüler Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri,
• 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri,
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu kapsamında yapılan atama işlemleri,
• Sendika işlemleri,
• Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili işlemler,
• Personelin Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve eğitimlerin uygulanmasının takibi ile ilgili işlemler,
• Aday memurların alınması, eğitimi ve atanması ile ilgili işlemler,
• Birimlerin il dışı Hizmet içi eğitim olurlarının alınması ile ilgili işlemler,
• Kurum içi ve kurum dışı istenilen tüm istatistiki veriler ile ilgili işlemler,
• Yıllık faaliyet raporlarıyla ilgili işlemler,
• Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Akademik Personel Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Akademik personelin kadro kullanma izni alınması; ilan, atama,tayin, terfi ve intibak işlemleri,
• Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili işlemler,
• 2547 Yükseköğretim Kanunu’nun 16. maddesi gereğince dekan ataması teklifi ile ilgili işelmler,
• 2547 sayılı Kanun’un 38.maddesi gereğince görevlendirme ile ilgili işelmler,
• 2547 sayılı Kanun’un 34.maddesi gereğince yabancı uyruklu öğretim elemanı alımı ile ilgili işlemler,
• 2547 sayılı Kanun'un 35. maddesi uyarınca yurt içinde lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileri ile ilgili işlemler,
• Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamındaki araştırma görevlileri hakkında yapılan işlemler,
• Akademik personel, Yabancı Uyruklu Öğretim elemanlarının ve İdari Görev alan Akademik Personel bilgilerinin YÖKSİS sistemine giriş işlemleri,
• 1416 sayılı Kanun uyarınca üniversiteler adına Millî Eğitim Bakanlığı hesabına yurt dışında lisansüstü eğitim gören öğretim elemanları ile ilgili işlemler,
• 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca kısa ve uzun süreli yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerle ilgili işlemler,
• 2547 sayılı Kanun'un 40/a maddeleri uyarınca ders görevlendirmeleri ve öğretim üyesi görevlendirilmeleri ile ilgili yapılan işlemler,
• 2547 Yükseköğretim Kanunu’nun 40/b maddesi gereğince görevlendirme işlemleri,
• Öğretim elemanlarının alınması ve atanması ile ilgili yapılan işlemler,
• Akademik personelin Aylık terfi işlemleri,
• Akademik ilan ve başvurularla ilgili işlemler,
• Kadro ihdası ve kadro değişiklikleri ile ilgili işlemler,
• Kurumdan ayrılan personel ile ilgili işlemler,
• Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen duyuruların ilgili birimlere iletilmesi ile ilgili işlemler,
• Akademik personelin Sosyal Güvenlik Kanunu ile ilgi işlemleri,
• Kadro derece değişikliği ile ilgili işlemler,
• Akademik personelle ilgili diğer yazışma ve işlemler,
• Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Özlük Birimi Görevleri:

1. Akademik ve idari personelin Hizmet Birleştirmesi ile ilgili işlemler,
2. Kıdem ve hizmet yılı hesaplanması ile ilgili işlemler,
3. Kazanılmış, emekli ve görev aylığına esas Derece/kademelerin hesaplanması ve terfi tarihi belirlenmesi ile ilgili işlemler,
4. İdari personelin aylık derece ve kademe terfilerin işlemleri,
5. Personelin Mal Bildirim beyannamesi ile ilgili işlemler,
6. Naklen veya açıktan atanan personele özlük dosyası oluşturularak hizmet bilgilerinin girilmesi ile ilgili işlemler,
7. Naklen gelen personelin özlük dosyalarının teslim alınması işlemleri,
8. Naklen ayrılan personelin özlük dosyasının devredilmesi işlemleri,
9. Akademik ve idari personelin özlük dosyası ile ilgili diğer işlemler,
10. Üniversitemizde görev yapan ve ayrılan tüm personele ait özlük, gizli sicil ve ceza dosyalarının tasnifi muhafazası (arşiv hizmeti) işlemleri,
11. HİTAP kayıtlarının düzenlenmesi ile ilgili işlemler,
12. Kurum personeline Hizmet Belgesi hazırlanması ile ilgili işlemler,
13. Akademik ve İdari Personelin yıllık, mazeret, aylıksız izinlerinin takibi ve özlük dosyasına yerleştirilmesi ile ilgili işlmler,
14. Doğum sebebiyle ücretsiz izin ile ilgili ayrılış/başlayış işlemleri,
15. Sıhhi izinlerin takibi ile idari personelin hastalık raporlarının sıhhi izne dönüştürülmesi ile ilgili işlemler,
16. Hukuk Müşavirliği ve/veya Soruşturmacılara bilgi-belge gönderilmesi ile ilgili işlemler,
17. Disiplin cezasının iptali ve özlük dosyasından silinmesi işlemleri,
18. Disiplin ve ceza işlemlerinin takibi ve saklanması ile ilgili işlemler,
19. Üst öğrenim, hazırlık öğrenimi ve askerlikle ilgili intibak işlemleri,
20. Yüksek Lisans ve Doktora Öğreniminin tamamlanmasından dolayı intibak işlemleri,
21. İdari Personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 maddesi uyarınca 8 yıla 1 kademe verilmesi ilgili işlemler,
22. Personelin emeklilik işlemleri,
23. Personel Daire Başkanlığına ilişkin BİMER başvurularına cevap verilmesi ile ilgili işlemler,
24. Kurum içi ve kurum dışı istenilen tüm istatistiki veriler ile ilgili yazışmalar ve işlemler,
25. Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

Yazı İşleri Birimi Görevleri:

1. Gelen-Giden Evrak kayıt işlemleri ve evrakların dağıtımlarının yapılması,
2. Maaş evraklarının teslim edilmesi,
3. İdari personele ilgili makama belgesi düzenlenmesi,
4. Kimlik kartı işlemleri,
5. Pasaport işlemleri,
6. Daire başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yapmak,